<optgroup id="6ocqi"><div id="6ocqi"></div></optgroup>
<optgroup id="6ocqi"><wbr id="6ocqi"></wbr></optgroup>
<center id="6ocqi"><div id="6ocqi"></div></center>
<center id="6ocqi"><wbr id="6ocqi"></wbr></center>
<optgroup id="6ocqi"><small id="6ocqi"></small></optgroup>
<center id="6ocqi"><div id="6ocqi"></div></center>

Allm?nna Villkor


Godk?nnande av avtal.?Din tillg?ng till och anv?ndning av denna hemsida, Hemsidans subdom?ner och/eller kataloger, dess applikationer och funktioner samt all tillh?rande information eller kommunikation, inklusive e-post ("Hemsidan") ?r f?rem?l f?r?Integritetspolicy, biverknings-/reklamationsvillkoren samt till?mpliga lagar och regler samt f?ljande villkor (h?danefter kallade Allm?nna Villkor). Alla anv?ndare m?ste noggrant l?sa dessa Allm?nna Villkor. V?nligen anv?nd inte sidan om du inte godk?nner n?mnda villkor. Genom att bes?ka och anv?nda Hemsidan, f?rst?r och accepterar du, utan begr?nsningar eller f?rbeh?ll, dessa Allm?nna Villkor samt eventuell annan information eller andra instruktioner som Bristol-Myers Squibb kan meddela den som har ?tkomst till Hemsidan. Dessutom godk?nner du att alla tidigare ?verenskommelser mellan dig och Bristol-Myers Squibb ers?tts och ?r utan verkan avseende ?tkomst och anv?ndning av Hemsidan. Alla h?nvisningar i dessa Allm?nna Villkor till "Bristol-Myers Squibb" avser kollektivt Bristol-Myers Squibb Company och alla dess nuvarande och framtida dotterbolag och andra anknutna bolag.

Anv?ndningens omfattning.?Bristol-Myers Squibb AB tillhandah?ller Hemsidan f?r att ge anv?ndaren personlig information om Study Connect och Bristol-Myers Squibb AB och/eller dess dotterbolag i Sverige. Du godk?nner att inte anv?nda Hemsidan f?r att utbjuda egna eller tredje parts tj?nster och/eller produkter till f?rs?ljning, f?r marknadsf?rings?tg?rder eller annan kommersiell verksamhet som ?r direkt eller indirekt h?nf?rlig till s?dana produkter, eller f?r n?got annat syfte som ?r olagligt, oetiskt, strider mot allm?n ordning eller p? annat s?tt strider mot dessa villkor.

De ?sikter och rekommendationer som uttrycks av Hemsidans anv?ndare ?r deras egna ?sikter och ska inte anses som godk?nnande eller rekommendationer fr?n Bristol-Myers Squibb avseende n?gon s?rskild produkt eller tj?nst. Du f?r surfa runt fritt p? Hemsidan. Du f?r endast ladda ner Hemsidans material f?r personligt, icke-kommersiellt bruk, och under f?ruts?ttning att du beh?ller all information r?rande upphovsr?tt och annan ?gander?tt som anges p? materialet eller som i ?vrigt framkommer p? Hemsidan. Du f?r dock inte kopiera, distribuera, modifiera, ?verf?ra, ?teranv?nda, l?nka till eller anv?nda n?got material p? Hemsidan f?r offentliga och/eller kommersiella ?ndam?l, inkluderat (men inte begr?nsat till) text, fotografier, grafik, tabeller, bilder, ikoner, teknik, mjukvara, audiovisuella verk och ljudmaterial, grafiska design, k?llkod och ?mneskoder, e-postadresser och l?nkar (till Hemsidan och/eller n?gon av dess underdom?ner och/eller kataloger) utan f?reg?ende skriftligt godk?nnande fr?n Bristol-Myers Squibb Company. Ett s?dant godk?nnande kan n?r som helst ?terkallas av Bristol-Myers Squibb. Om du har erh?llit registreringskod eller l?senord f?r ?tkomst av Hemsidan ?r dessa personliga och kan inte ?verl?tas. Det ?r str?ngt f?rbjudet att dela med sig av eventuell registreringskod eller eventuellt l?senord, eller p? annat s?tt m?jligg?ra att andra personer anv?nder sig av dem.

Avsedd m?lgrupp och territorium.?Bristol-Myers Squibb vidtar rimliga ?tg?rder f?r att s?kerst?lla att Hemsidan och dess inneh?ll tillhandah?lls i enlighet med till?mpliga lagar, f?rfattningar och andra regler, men garanterar inte att informationen p? Hemsidan ?r l?mplig eller tillg?nglig f?r anv?ndning p? platser utanf?r Sverige eller av personer som inte ing?r i den avsedda m?lgruppen enligt den definierade m?lgruppen p? Hemsidans f?rstasida. Anv?ndning av Hemsidan av personer som inte utg?r avsedd m?lgrupp och/eller tillg?ng till denna hemsida fr?n omr?den d?r Hemsidans inneh?ll kan vara olagligt eller ol?mpligt ?r f?rbjuden. De som v?ljer att g? in p? Hemsidan fr?n andra platser g?r det p? eget initiativ och ansvarar sj?lva f?r att f?lja lokala lagar.

Ingen medicinsk r?dgivning.?Hemsidan syftar inte till att ge medicinsk r?dgivning. Beskrivningar av Bristol-Myers Squibbs produkter eller andra produktbeskrivningar som eventuellt ?terfinns p? denna hemsida ?r endast tillg?ngliga genom recept fr?n legitimerad l?kare. Bristol-Myers Squibb ger inte medicinska r?d eller annan professionell v?gledning p? omr?det, och den information som tillhandah?lls p? Hemsidan ?r inte avsedd att ers?tta professionell medicinsk r?dgivning. Om du ?r i behov av s?dan hj?lp eller r?dgivning b?r du omedelbart kontakta l?kare. Om du ?r h?lso- eller sjukv?rdspersonal b?r du inte enbart lita p? informationen p? denna hemsida vid diagnostisering, prognoser, administrering eller annan l?mplig behandling som kan vara aktuell i varje enskilt fall. Trots att informationen p? Hemsidan uppdateras kontinuerligt, b?r anv?ndaren ?nd? sj?lv konsultera bipacksedeln och all annan f?rskrivningsinformation r?rande samtliga l?kemedel som n?mns p? denna hemsida f?r de senaste uppdateringarna och fullst?ndig information.

Upphovsr?ttsligt skydd.?Du b?r utg? fr?n att allt du ser eller l?ser p? Hemsidan ?r upphovsr?ttsskyddat material om inte annat skriftligen anges. Materialet f?r inte anv?ndas i annan utstr?ckning ?n vad som anges i dessa Allm?nna Villkor, skriftligen framg?r p? Hemsidan eller medges genom f?reg?ende skriftligt samtycke fr?n Bristol-Myers Squibb Company. Bristol-Myers Squibb vare sig garanterar eller f?reger att din anv?ndning av Hemsidans material inte g?r intr?ng i tredje mans r?ttigheter och som inte ?gs eller p? annat s?tt ?r kopplade till Bristol-Myers Squibb.

Varum?rken.?De varum?rken, firmanamn, logotyper och tj?nstem?rken (gemensamt ben?mnda "Varum?rkena") som visas p? Hemsidan ?r registrerade och oregistrerade varum?rken som tillh?r Bristol-Myers Squibb, dess globala dotterbolag eller andra. Ingenting p? Hemsidan skall tolkas som beviljande, underf?rst?tt, eller p? annat s?tt, av licensiering eller annan r?ttighet att nyttja n?got varum?rke som visas p? Hemsidan utan ett f?reg?ende skriftligt medgivande fr?n Bristol-Myers Squibb eller s?dan tredje part som kan ?ga de Varum?rken som visas p? Hemsidan. Din anv?ndning av varum?rken eller annat inneh?ll som visas p? Hemsidan, ?r, ut?ver vad som anges i dessa Allm?nna Villkor, str?ngt f?rbjuden. Du ?r ocks? inf?rst?dd med att Bristol-Myers Squibb kommer att ?vervaka och uppr?tth?lla sina f?retagshemligheter och/eller immateriella r?ttigheter i enlighet med lag, vilket innefattar r?ttsliga ?tg?rder om n?dv?ndigt.

Undantag.?Trots att Bristol-Myers Squibb vidtar rimliga ?tg?rder f?r att ge korrekt och aktuell information p? Hemsidan (genom att f?lja de interna processerna f?r granskning och godk?nnande av allt inneh?ll), ger f?retaget inga garantier eller utf?stelser r?rande inneh?llets riktighet. Bristol-Myers Squibb tar inget ansvar, ut?ver vad som f?ljer av tvingande lag, f?r eventuella fel eller brister i inneh?llet p? Hemsidan. Utan begr?nsning av vad som angetts i det f?reg?ende, ?r allt som tillhandah?lls p? Hemsidan I BEFINTLIGT SKICK UTAN GARANTIER AV N?GOT SLAG, VARKEN UTTRYCKLIGA ELLER UNDERF?RST?DDA, INKLUSIVE, MEN INTE BEGR?NSAT TILL, GARANTIER F?R F?RS?LJNINGSGARANTIER, L?MPLIGHET F?R ETT VISST ?NDAM?L ELLER IMMATERIELLA R?TTIGHETER. Observera att vissa jurisdiktioner inte till?ter friskrivning fr?n underf?rst?dda garantier, varf?r n?gra av ovan n?mnda undantag eventuellt inte till?mpas i ditt fall. V?nligen kontrollera nationell lagstiftning r?rande restriktioner eller begr?nsningar avseende friskrivning fr?n underf?rst?dda garantier. Bristol-Myers Squibb kan inte heller h?llas ansvarig f?r eventuell anv?ndning av Hemsidan som skulle st? i strid med dessa regler och villkor,?Integritetspolicy?och andra till?mpliga lagar, f?reskrifter och best?mmelser. Anv?ndarna ansvarar sj?lva f?r sin anv?ndning av Hemsidan.

Ansvarsbegr?nsning:?Trots Bristol-Myers Squibb vidtar rimliga ?tg?rder f?r att skapa och uppr?tth?lla en h?g teknisk standard och effektiva hj?lpmedel, sker din anv?ndning av, och surfandet p?, Hemsidan p? egen risk. Varken Bristol-Myers Squibb eller n?gon annan part som medverkar till att skapa, producera eller leverera Hemsidan ?r ansvarig f?r eventuell skada, vare sig direkt eller indirekt, f?ljdskada eller skadest?nd till f?ljd av din tillg?ng till eller anv?ndning av Hemsidan. Bristol-Myers Squibb ska inte heller h?llas ansvarig f?r eventuella skador, genom virus eller annat, p? din datorutrustning eller annan egendom som ?r en f?ljd av din tillg?ng till, anv?ndning av eller surfande p? Hemsidan, eller som genom nedladdning av material, data, text eller bilder fr?n Hemsidan, eller i h?ndelse av tekniska problem helt eller delvis p?verkar Hemsidans tillg?nglighet och funktionalitet.

Informationsutbyte.?Vissa delar av Hemsidan kan ge dig tillg?ng till online-forum, bloggar, chattar eller sociala n?tverk, m?jlighet att kommentera eller ta del av andras kommentarer, ?sikter, material eller annan typ av information, samt m?jlighet att skicka e-post eller p? annat s?tt ge feedback till Bristol-Myers Squibb. Bristol-Myers Squibb st?djer inte utan avs?ger sig allt ansvar f?r inneh?llet i dessa forum (anv?ndarna ?r sj?lva ansvariga f?r den information, data, synpunkter, ?sikter och/eller material de bidrar med). Du f?r inte posta eller p? annat s?tt ?verf?ra eller utbyta s?dana kommentarer, ?sikter eller s?dan information eller material som strider mot etik, moral eller allm?n ordning, ?r olaglig, falsk, or?ttvis, obalanserad, ?verdriven, ol?mplig, felaktig, hotfull, kr?nkande, neds?ttande, obscen, st?tande, neds?ttande, oanst?ndig, provocerande, pornografisk, vanhelgande eller som p? annat s?tt kan anses neds?ttande, eller som kan utg?ra eller uppmana till beteende som kan betraktas som brottsligt, ge upphov till civilr?ttsligt ansvar eller p? annat s?tt bryter mot n?gon lag, branschpraxis eller annan reglering eller beteende som inte kan anses godtagbart f?r den avsedda m?lgruppen. Dessutom ?r det f?rbjudet att publicera eller p? annat s?tt ?verf?ra eller utbyta kommentarer, ?sikter, information eller material som (a) kr?nker andras r?ttigheter, privatliv eller integritet, (b) ?r skyddat av upphovsr?tt, varum?rkesskydd eller annan immaterialr?tt, om det saknas skriftligt godk?nnande fr?n r?ttighetsinnehavaren f?r s?dan anv?ndning, (c) inneh?ller virus, buggar eller andra skadliga objekt eller (d) kan utg?ra olagligt samarbete f?r begr?nsning av handeln eller den sunda konkurrensen. Du ?r sj?lv ansvarig f?r eventuella skador som uppst?r till f?ljd av en ?vertr?delse av upphovsr?tt, varum?rken eller annan immateriell r?ttighet, eller n?gon annan skada som uppst?r till f?ljd av din tillg?ng till och/eller din anv?ndning av Hemsidan. Oaktat vad som stadgas i det f?reg?ende f?rbeh?ller sig Bristol-Myers Squibb r?tten att ?terkalla anv?ndarnas tillg?ng till n?gon tj?nst om f?retaget f?r k?nnedom om otillb?rlig anv?ndning (t.ex. tillhandah?llande av material som ?r olagligt, omoraliskt, strider mot allm?n ordning, st?r i strid med dessa villkor, all anv?ndning som skadar eller kan skada f?retagets eller koncernens renommé ... osv) f?retaget f?rbeh?ller sig ?ven r?tten att ta bort s?dant ol?mpligt inneh?ll.

Personuppgiftsbehandling?All "personligt identifierbar information eller personuppgifter" genom elektronisk kommunikation till Hemsidan styrs av Hemsidans?Integritetspolicy. D?remot kommer kommunikation eller material som ?verf?rs till Hemsidan via e-post eller p? annat s?tt, inklusive data, fr?gor, kommentarer, f?rslag eller liknande och som inte inneh?ller personuppgifter anses vara, och behandlas som, icke-konfidentiell information utan ?gander?tt. Med undantag f?r personuppgifter vars hantering, som n?mnts, regleras av Hemsidans?Integritetspolicy, ?r du inf?rst?dd med att allt du ?verf?r eller skickar kan anv?ndas av Bristol-Myers Squibb f?r vilket syfte som helst, inklusive, men inte begr?nsat till, reproduktion, offentligg?rande, ?verf?ring, publicering, uts?ndning och andra inl?gg. Dessutom st?r det Bristol-Myers Squibb fritt att anv?nda idéer, koncept, know-how, processer eller tekniker som finns i all kommunikation som skickas till Hemsidan f?r vilka ?ndam?l som helst inklusive, men inte begr?nsat till, utveckling, tillverkning, marknadsf?ring och f?rs?ljning av produkter och/eller tj?nster med hj?lp av s?dana idéer, koncept, know-how, processer eller tekniker. Alla data och information du skickar m?ste vara sanningsenlig (inklusive, men utan begr?nsning till all information som anv?nds f?r att fylla i n?gra formul?r p? Hemsidan). Du ?r ansvarig f?r att uppr?tth?lla och kontinuerligt uppdatera all information som l?mnats. I samtliga fall ?r du ensamt ansvarig f?r falsk eller felaktig data eller information som du tillhandah?ller och f?r eventuella skador eller f?rluster som ?samkas Bristol-Myers Squibb eller tredje part p? grund av den information, data, synpunkter, ?sikter eller material som du tillhandah?ller.

L?nkar till andra hemsidor.?Tillhandah?llande av en l?nk till en annan hemsida som inte kontrolleras av Bristol-Myers Squibb sker endast f?r din egen bekv?mlighet och inneb?r inte ett st?d eller en rekommendation fr?n Bristol-Myers Squibb r?rande s?dan plats eller hemsida som tillhandah?lls av tredje man. Bristol-Myers Squibb har ingen kontroll ?ver inneh?ll eller hantering av tredje parts hemsidor som ?r l?nkade till fr?n Hemsidan och kan inte heller h?llas ansvarig f?r s?dana sidors inneh?ll eller hantering. Din l?nkning till andra platser eller sidor sker p? egen risk. Se till att inneh?llet d?ri ?r l?mpligt f?r dig samt den avsedda m?lgruppen f?r de l?nkade hemsidorna och att inneh?llet ?r i enlighet med till?mpliga lagar och f?rordningar. N?r du l?nkats till en annan hemsida, var noga med att se ?ver allm?nna villkor och integritetspolicyn p? den nya webbplatsen. De kan skilja sig fr?n vad som g?ller f?r den h?r Hemsidan.

Till?mplig lag.?Detta avtal och dess fullg?rande regleras av svensk lag, med undantag f?r dess lagvalsregler. Du medger och samtycker till att svensk domstol har exklusiv beh?righet i alla fr?gor och tvister som kan uppst? vid din tillg?ng till och/eller din anv?ndning av Hemsidan och dessa Allm?nna Villkor. I den m?n till?mplig lag till?ter m?ste varje krav eller ?tg?rd som h?rr?r fr?n eller som r?r din ?tkomst eller anv?ndning av Hemsidan framst?llas inom tv? (2) ?r fr?n den dag d? sagda krav uppstod eller tillkom.

Spr?k.?Avtalet ?r p? svenska och parterna ?r ?verens om att den svenska versionen har f?retr?de i h?ndelse av bristande ?verensst?mmelse mellan olika ?vers?ttningar av dokumentet.

Hemsidans varaktighet.?I den utstr?ckning till?mpliga lagar till?ter f?r Bristol-Myers Squibb n?r som helst ?ndra och/eller tillf?lligt eller permanent upph?va eller ta bort hela eller delar av Webbsidan och dess inneh?ll, funktioner eller tj?nster som erbjuds d?r.

?ndring av avtalet.?I den utstr?ckning till?mpliga lagar till?ter f?r Bristol-Myers Squibb n?r som helst ?ndra dessa Allm?nna Villkor i detta avtal som reglerar tillg?ngen till och anv?ndningen av Hemsidan. Alla ?ndringar av dessa Allm?nna Villkor kommer att publiceras p? Hemsidan. Du ?r bunden av s?dana ?ndringar och b?r d?rf?r regelbundet granska dessa Allm?nna Villkor.

久久在线观看